Syftet!

Linje 14 arbetar för att motivera ungdomar till högre studier. Vi vill att ungdomarna ska lyckas med sin skolgång och förverkliga sina drömmar.

Så fungerar det

Vi skapar möten mellan studenter och elever genom olika aktiviteter som exempelvis studiehjälp, workshops, mentorsprogram och studiebesök vid campus. Studenterna handleder eleverna och fungerar som positiva förebilder.

Statistik över deltagare

Snart

1940

elever

Över

70

studentambassadörer

6

samarbetsskolor

3

projekt som inspirerats av linje 14 modellen

Mer statistik

80% tycker studenterna är bra på att motivera till högre studier
78 % kan tänka sig studera vidare efter gymnasiet.
87% tror de kan klara av att studera på högskola eller universitet
71% går på vår studiehjälp för att få bättre skolresultat
85% tycker studenterna är bra på att handleda i studierna
86% tycker att studenterna är bra på att dela med sig av sina erfarenheter om högre studier
92% tycker att studiebesöket på campus är bra eller mycket bra.

(Markör 2016, baseras på 159 elever i åk 9 på samarbetsskolorna)

Aktiviteterna

Våra aktiviteter är utformade utifrån elevernas behov och i samarbete med lärare, studievägledare på skolorna och universitetet. Studenterna handleder eleverna, ger tips på strategier samt inspirerar och motiverar eleverna att utvecklas.

Linje 14 erbjuder studiehjälp både under och efter skoltid för att så många elever som möjligt ska kunna delta. Under skoltid är vi med vid elevens val och hjälper de elever som har svårt att nå kunskapskraven i något eller några ämnen, eller som vill höja sitt betyg. Efter skoltid erbjuder vi studiehjälp där eleverna har möjlighet att få extra hjälp av våra studentambassadörer. Det finns även utrymme att diskutera kring framtida studier och studentlivet.

”Kunde jag, kan du” är en introduktion till Linje 14 för årskurs 7-elever, där studentambassadörerna berättar om vårt uppdrag. Här får eleverna ta del av studenternas personliga erfarenheter och en inblick i universitetsvärlden.

”Konsten att bli smart” är en föreläsning i studieteknik för elever i årskurs 8. Under passet tar vi upp olika metoder och tekniker som eleverna kan använda i studierna. I relation till det pratar vi om planering, upplägg och källkritik.

”Utbildning, framtid och drömmar” är en workshop för årskurs 9-elever. Fokus ligger på elevernas tankar och framtidsplaner och utifrån det diskuterar vi kring gymnasiet, högre studier och yrkeslivet.

Här genomförs regelbundna träffar mellan studenter och elever. Utifrån elevernas framtidsdrömmar få de en mentor som studerar inom valt utbildningsområde. Träffarna får givna teman och kan ske på skolorna, universitetet eller arbetsplatser.

Detta är vår sommarskola och feriepraktikplats för elever som precis avslutat sina högstadiestudier. Under tre veckor får de prova på hur det är att vara student på Örebro universitet med temat ”demokrati och delaktighet”. Föreläsningar, seminarium och studiebesök på riksdagen är några av momenten som ingår.

Örebro universitet bjuder in årskurs 9-klasserna från våra samarbetsskolor. Klasserna har varsin heldag på universitetet där de får en föreläsning, delta i en workshop, besöka en studentbostad och campusrundvandring.

KENNETH NILSSON (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Örebro

”För mig är det viktigt att alltid jobba för att alla ska ha möjlighet att lyckas i skolan. Linje 14 ger barn och ungdomar från studieovana hemmamiljöer goda förebilder att se upp. Att ge motivation till högre utbildning och visa upp alternativ för hur livet kan se ut är otroligt viktigt för både ungdomarna själva och för samhället. Linje 14 är ett utmärkt exempel på hur samhället stärks när vi jobbar tillsammans”.

Hur går det för oss?

Linje 14 genomför varje år en utvärdering med fokus på deltagarnas upplevelser och erfarenheter av de olika aktiviteterna. Nedan finns ett urval av detta resultat.

Under 2014 presenterades en mer kvantitativ utvärdering av Linje 14 (Lindberg & Trumberg 2014) som baserades på individdata från SCB. Syftet var att se hur övergången ser ut till högre utbildning bland de elever som hade deltagit i projektet Linje 14. Gruppen som undersöktes var elever som slutade nionde klass mellan åren 2002-2012 i en av samarbetsskolorna, resultatet jämfördes sedan med en kontrollskola.

Resultatet av rapporten visade att trots en i övrigt negativ utvecklingstrend med sjunkande meritpoäng på skolan, skedde en positiv utveckling avseende ungdomarnas sökmönster till högre utbildning. Resultatet av den statistiska analysen visade att andelen sökande till universitet och högskola var större än förväntat i samarbetsskolan givet elevernas socioekonomiska bakgrund. Jämfört med kontrollskolan så hade samarbetsskolan också en högre andel elever som sökte till universitet och högskola, detta trots att kontrollskolans elever hade en gynnsammare socioekonomisk bakgrund. Då den statistiska analysen visade att resultatet i samarbetsskolan skulle vara mer negativt med hänsyn till den generella utvecklingen i bostadsområdet samt elevernas socioekonomiska bakgrund så är också sannolikheten stor att Linje 14 har påverkat elevers benägenhet att söka sig till utbildningar på universitet och högskola. De enkätstudier som har gjorts stärker också denna slutsats. 

Vilken skillnad gör vi för samhället?

Eftersom de samarbetsskolor som ingår i Linje 14 ligger i vad som kan kallas socialt utsatta bostadsområden så har projektet troligtvis begränsat de effekter av den generella negativa socioekonomiska förändringen som kan ses i dessa områden. Det är väl känt att förebyggande och tidiga insatser i skolåldern är av vikt för att förhindra en utveckling mot en marginalisering i vuxen ålder (SKL 2012, Nilsson & Wadeskog 2008).

Genom att visa på möjligheter, alternativa vägar och ge motivation till individer att söka sig vidare genom utbildningssystemet hjälper projektet till att öka människors anställningsbarhet, möjlighet till en egen försörjning, breddat socialt nätverk och också bättre hälsa och välbefinnande, dvs. Linje 14 ska ses som en del i att öka individers livschanser och bidrar till att människor kan få, ur ett samhälleligt perspektiv, en gynnsam framtid. Även om det endast innebär att en eller två elever som skulle ha hamnat i ett utanförskap studerar vidare och får ett potentiellt bättre liv så är troligtvis insatsen samhällsekonomisk motiverad eftersom den årliga kostnaden för en individs marginalisering och utanförskap är så pass stor (Nilsson & Wadeskog 2008).

Referenser:

Lindberg D., Trumberg A, (2014) Övergång till högre utbildning: en statistisk kartläggning av Linje 14, Örebro universitet, 2015

Markör (2016) Linje 14  -kvalitetsrapport om Linje 14, Örebro 2016

Nilsson I., Wadeskog A. (2008) Det är bättre att stämma i bäcken än i ån – Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnande insatser kring barn och unga, Skandia, 2008

SKL (2012) Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens välfärd, SKL, 2012

Vill du veta mer?